qte för en mer hållbar värld

Som företag har vi möjlighet att påverka vår omvärld. Medarbetarna vi anställer, kunderna vi arbetar med och samhället vi bidrar till. För att ta vårt ansvar för en mer hållbar värld har vi valt ut två fokusområden där vi kan göra störst skillnad och vara en positiv kraft för förändring. Vårt hållbara arbete fokuserar på två områden: att erbjuda en fantastisk arbetsplats och att använda tech för att skapa en bättre värld.

Att rikta vårt fokus

Om vi skulle jobba med alla de globala målen i Agenda 2030 skulle vi behöva jobba med 17 stycken, och 169 delmål. Men poängen är inte att en verksamhet ska lösa allt, utan alla ska bidra där de har möjlighet att skapa förändring.

För att hitta våra fokusområden har vi tagit stöd av den internationella standarden för CSR-arbete, ISO 26000, och valt ut de globala delmål som närmast motsvarar de utvalda avsnitten.

Genom att välja fokusområden som också går i linje med vår verksamhet och är viktiga för våra kunder och medarbetare ser vi till att även vår affär förblir hållbar, och kan fortsätta sin positiva påverkan lång tid framöver. Därför har våra två fokusområden en stark förankring dels i vår affär (teknisk expertis), dels i vår kultur (en arbetsplats på dina villkor).

Inom varje område listas de mål vi har satt upp. Arbetet med våra verksamhetsmål inom ramen för agenda 2030 har just påbörjats, så dokumentet kommer kompletteras med utfall och långsiktiga mål längre fram.

1. En fantastisk arbetsplats

Ett av våra stora mål är att vara Sveriges mest eftertraktade arbetsplats i tech-branschen. I det ingår givetvis att vara en fantastisk arbetsgivare. En som gör det möjligt att leva sitt liv på sina egna villkor. I Agenda 2030 ägnas ett helt mål åt bra arbetsvillkor – något som vi på qte har en naturlig passion för. Därför är det ett område där vi har stor möjlighet att påverka och bidra till att ändra normer i branschen.

Våra mål för 2024 är:

  • Andel kvinnliga medarbetare ska vara mellan 40 och 60%.
  • Medarbetarnöjdheten ska vara över 90%. Mäts med den årliga medarbetarenkäten Great Place to Work. Utfall 2022: 94% vilket ledde till plats 8 i Sveriges bästa arbetsplatser (organisationer upp till 49 personer). Utfall 2023: 96% och vi inväntar resultat av jämförelsen.
  • Churn (frivilliga uppsägningar) ska vara under 5%.
Att verka för en inkluderande techbransch

Som arbetsplats har vi möjlighet att bidra till ett sunt samhälle utan diskriminering. Diskrimingeringsgrunder inkluderar bland annat kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I techbranschen har det länge funnits ett underskott av kvinnliga anställda och det identifierar vi som ett område där vi har möjlighet att förändra normen.

Stöttande aktviteter: Arrangera studiebesök för utbildningar som riktar sig till kvinnor. Låta kvinnliga medarbetare lyftas och få synlighet i sociala medier, på studiebesök och mässor.

Att verka för trygga och rättvisa anställningar

Det här målet handlar om att skapa trygga anställningar. Det är inga konstigheter egentligen, men är inte en självklarhet globalt. Självklart följer vi de svenska lagar kring trygga anställningar och uppmuntrar transparens och ärlighet när något skaver mellan anställd och arbetsgivare för att båda parter ska få goda möjligheter att planera sin framtida situation.

Stöttande aktiviteter: Genomföra lönekartläggning. I den årliga medarbetarundersökningen följer vi hur den upplevda rättvisan är inom olika områden.

Att verka för sunda arbetsvillkor

Kan man säga att man brinner för sunda arbetsvillkor utan att låta som en klyscha? Hela poängen med att vilja vara en fantastisk arbetsplats är att erbjuda sunda arbetsvillkor som gör att man får jobba mer på - just det - sina egna villkor. Som sunda villkor nämns lika lön för lika arbete, balans mellan arbete och fritid, och social trygghet som semester, hälsa och föräldraledighet. Men vi siktar mycket högre än så i vår definition av sunda arbetsvillkor. T.ex. låter vi våra medarbetare arbeta var de vill och när de vill. Läs mer på vår karriärsida om förmånerna vi erbjuder för ett flexibelt arbetsliv.

Stöttande aktiviteter: Fortsätta göra den årliga medarbetarundersökningen, och följa upp på eventuella avvikelser.

Att verka för dialog och öppenhet på arbetet

Det här åtagandet handlar om mer än bara rätten till kollektiva förhandlingar och föreningsfrihet. För oss handlar det om att skapa en arbetsplats där man vågar och vill säga vad man tycker. Ingen ledare kan göra allt, så vi räknar med att varje medarbetare bidrar och tycker till. För det måste det finnas förutsättningar för att våga träda fram och tycka till, såväl positivt som negativt.

Stöttande aktiviteter: Fortsätta ha en hög grad av självbestämmande i teams. Fortsätta aktivt be om och uppmuntra idéer och feedback, samt återkoppla på de idéer som kommit in.

Att främja god hälsa på arbetsplatsen

För att våra medarbetare ska må bra behöver vi jobba förebyggande med vår hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi anser oss vara en väldigt säker arbetsplats fysiskt och fokuserar därför de förebyggande åtgärderna mest på psykisk och social hälsa. Två områden som vi ofta belyser är stress och balans mellan arbete och fritid.

Stöttande åtgärder: Uppmuntra användande av det fulla friskvårdsbidraget. Fortsätta arrangera såväl fysiska som sociala aktiviteter. Fortsätta genomföra regelbundna mätningar på stress och motivation hos medarbetarna och lyfta ämnet i workshops och liknande.

Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Lärande och utveckling på arbetet är en bra investering som gör nytta i flera led. Våra medarbetare blir mer motiverade och långvariga hos oss, samtidigt som vi får möjlighet att erbjuda våra kunder ytterligare kompetens. Genom att utveckla våra medarbetares kompetens bygger vi också kompetensen i samhället som gör att utvecklingen går framåt och kan bidra med mer nytta i samhället.

Stöttande aktiviteter: Sprida ut interna uppdrag (vara mentor, tala på event, delta i studiebesök) mellan olika medarbetare. Fortsätta använda den transparenta karriärsmodellen så att förväntningarna är tydliga och man vet vad som krävs för att ta nästa steg. Konkretisera de olika möjligheterna av kompetensutveckling.

2. Skapa en bättre värld med hjälp av tech

I dagens innovationer inom hållbarhet är teknik avgörande. Som techbyrå är vår roll att vara möjliggöraren för dessa revolutionerande idéer. Vi är övertygade om kraften i tech att göra gott för samhället och vill använda vår expertis till just det.

För att ta vara på teknikens välgörande kraft behöver kunskapen finnas i samhället. Hos företag, hos användare och framför allt hos potentiella anställda. Vi har en nära koppling till studielivet och vill dela med oss av vår kunskap till morgondagens tech-talanger genom att engagera oss i skolor, bjuda in till studiebesök och inspirera till ett arbetsliv inom tech.

Det finns stor potential i tech, men den blommar inte ut av sig själv. Vi ser det som vår uppgift att vara platsen där passion och kompetens kan mötas och frodas. På så sätt skapar vi förutsättningar för morgondagens tekniska innovationer.

Våra mål för 2024 är:

  • Underhålla vårt engagemang med Linköpings Universitet [deltagande på 2 arbetsmarknadsmässor]
  • Genomföra föreläsningar i skolor [minst 1]
  • 10% av de projekt vi väljer ska ha ett hållbart syfte
Att utveckla teknik som bidrar till ett bättre samhälle

Teknik kan bidra till en mer hållbar värld på flera sätt. Det kan vara kärnan i innovationen, eller så kan det hjälpa till att sprida innovationen. Genom att digitalisera tjänster och hjälpmedel kan vi tillgängliggöra dem till en större massa.Vi använder också vår tekniska expertis som ett sätt att stötta organisationer som arbetar för en hållbar värld, även där tekniken inte är kärnverksamheten. Det kan t.ex. handla om att stötta en organisation med en webbplats och på så sätt bidra till att deras budskap kan spridas.

Stöttande aktiviteter: Välja uppdrag som bidrar till en hållbar utveckling. Sponsra eller på annat sätt stötta organisationer och företag med hållbara syften.

Att verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället

För att kunna nyttja potentialen i tech behövs en välkomnande, lockande tech-bransch. Vi vill vara aktiva i att inspirera människor att ta steget in i tech-branschen och gör det genom att delta i mässor, bjuda in till studiebesök och ta emot praktikanter. Genom vår starka tillväxt verkar vi ständigt för fler arbetstillfällen, och vi är öppna för att ge dessa möjligheter till de som är i början på sin karriär.

Stöttande aktiviteter: Delta på karriärsmässor, ta emot praktikanter, arrangera events och studiebesök.

Kontakt
Oskar Råhlén

Grundare

Erik Terngård

Försäljningsansvarig

Hammarbybacken 27, 120 30 Stockholm

hej@qte.se

Vinnare av Di-gasell 2023

Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2024

Finalister i publishingpriset 2023

UC Guld